Razpis za nadzornike živali

Društvo za zaščito konj in ostalih živali, Šercerjeva 9, 3320 Velenje objavlja

 

RAZPIS ZA NADZORNIKE ŽIVALI NA TERENU

 

z naslednjim opisom:

 

Nadzornik živali na terenu preverja že posvojene živali društva, njegovo delo pa je tudi da na osnovi prijav, ki jih prejme društvo in so mu dane v preverjanje, preverja utemeljenost prijave. Ob ogledu izpolni Check listo – Listo strokovnih standardov za nadzor zaščite kopitarjev. Nadzornik na terenu si, v kolikor lastnik dovoli, najprej ogleda živali, nato poskuša s primerno komunikacijo pomagati živalim in lastnikom s svetovanjem V kolikor to ni možno in v primeru, da lastnik ne dovoli ogleda živali na osnovi prijave, nadzornik pripravi poročilo, ki ga preda odgovorni osebi v društvu, ki na osnovi poročila pripravi prijavo na UVHVVR. Ker je društvo prostovoljno in neprofitno in deluje na osnovi donacij in prostovoljnih prispevkov, je tudi delo nadzornika prostovoljno in ni plačano. Je izključno dejanje empatije in želje po boljšem življenju in življenskih pogojih za vse živali.

Zahtevane karakteristike nadzornika živali:

–     oseba mora biti umirjena in mora obvladati položaj ter komunikacijo v  

       težavnih položajih

–     oseba ne sme biti nasilna do živali in ljudi

–     oseba ne sme biti predhodno ali med opravljanjem nadzorništva

       kaznovana v prekrškovnem postopku ali kazensko preganjana zaradi

       mučenja, trpinčenja ali zlorabljanja živali in ljudi

–     zaželjena je srednja, višja, ali visoka oz. univerzitetna izobrazba

      veterinarske, zootehnične ali biološke smeri, ni pa pogoj

–     oseba mora imeti sočutje do živali in ljudi

–     oseba mora imeti zmožnost logičnega  presojanja in sklepanja

–      oseba mora biti polnoletna

–      dobro poznavanje Zakona o zaščiti živali, Pravilnik o zaščiti rejnih živali,  

        Pravilnik o zaščiti hišnih živali  in Zakona o upravnem postopku

–       lasten prevoz

 

V ta namen društvo organizira seminarje z naslednjimi predavatelji:

 

  • Milan Hren, dr. vet. med. iz Veterinarske bolnice Slovenska Bistrica: Osnovne značilnostih konja in njegove šibke točke
  • asis. dr. Petra Kramarič, dr. vet. med. iz Veterinarske fakultete Ljubljana, klinika za kopitarje Kako prepoznati najpogostejše oblike in tipe trpinčenja, zanemarjenosti in mučenja konj
  • Rok Planovšek, dr. vet. med. iz Veterinarske ambulante Mozirje: Problematika pri ostalih rejnih živalih na terenu (govedo, prašiči, drobnica)
  • Milan Matko dr. vet. med. iz Veterinarske bolnice- Centra za zdravljenje živali Toplica: Problematika pri malih živalih na terenu
  • Urška Markelj, univ. dipl. ing. zoot.: Delo zaščitnika živali na terenu
  • dr.vet.med. Alenka Ostrovršnik,. uradni veterinar iz UVHVVR OU Ljubljana: Inšpekcijski postopek na terenu in razlaga liste strokovnih standardov za nadzor zaščite kopitarjev
  • Podkovstvo Marjan Legvart in sodelavci: Kovaška dela (izvajalo se bo na terenu po posameznih regijah)
  • Natalija Nedeljko: Praktični del o delu na terenu, ki se bo izvajal v RC Petra

Točen urnik predavanj bo objavljen naknadno, ko bomo s predavatelji uskladili termine. 

Predavanja bodo potekala na posestvu društva v Rehabilitacijskem centru za konje Petra v Orovi vasi 4 pri Polzeli.

Po končanju predavanj in praktičnega dela, se bo opravljal izpit iz pridobljenega znanja in psihološki test. Na osnovi uspešno opravljenih izpitov bodo izbrani nadzorniki za živali Slovenija, ki bodo delovali v okviru društva. Predavanja so brezplačana za člane društva in ostalih društev, ki sodelujejo z Društvom za zaščito konj in ostalih živali. Za udeležence, ki se želijo predavanj udeležiti in bodo pred tem podpisali izjavo, da bodo vsaj 2 leti sodelovali in opravljali delo nadzornika živali v Društvu za zaščito konj in ostalih živali, so predavanja brezplačna. Za tiste prijavljene, ki te izjave ne bodo podpisali, pa je cena posameznega predavanja 50,00 eur/osebo. V kolikor izbrani nadzornik, ki je podpisal izjavo o dvoletnem skupnem sodelovanju, predčasno odstopi od tega dela, se mu zaračuna 50% vrednosti predavanja, to je 200,00 eur. Udeležencem, ki zaključnega izpita ne bodo uspešno opravili, oz. ne bodo izbrani, so pa podpisali izjavo o sodelovanju, se udeležba na predavanjih ne zaračuna. Po uspešno opravljenem izpitu, bodo izbrani nadzorniki živali prejeli značko nadzornika in ostale oznake ter opremo za delo na terenu.

Razpis je odprt do zasedbe mest na predavanjih.

Na spodnjem linku je prijavnica. Upam, da jo boste lahko odprli, drugače vam jo lahko pošljemo po mailu. Naročite jo lahko preko  prijave@dzk.si ali info@dzk.si

Prijavnica za nadzornika živali Slovenija in udeležbo na predavanjih